Search for more Public Notices in your area
Planning

HYSBYSIAD DAN ERTHYGL12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012

Notice ID: HAV2094965

Notice effective from
26th May 2021 to 25th June 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR PENFRO
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012
NOTICE UNDER ARTICLE 12
Rhif cyf. / Ref No. 21/0132/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Evening Star Farm,
Hill Lane, Kilgetty, Pembrokeshire, SA68 OQY
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Denmore Homes Ltd
Yn gwneud cals I / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire
County Council
Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Datblygiad preswyl tua 20 uned gyda ffordd ystad a gwaith cysylltiedig / Residential development circa 20 units with estate road and associated works.
Rhif cyf. / Ref No. 21/0146/PA
Datblygiad preswyl tua 20 uned gyda ffordd ystad a gwaith cysylltiedig / Residential development circa 20 units with estate road and associated works.
21/0146/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land at Cox Lake
Farm, Robeston Wathen, Narberth, SA67 8EJ
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr. and Mrs. Simons
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Newid defnydd tir i gynnwys hyfforddiant marchogol traws gwlad a chyfleuster digwyddiadau gyda mynediad a pharcio cysylltiedig / Change of use of land to include cross country equestrian training and event facility with associated access and parking.
Newid defnydd tir i gynnwys hyfforddiant marchogol traws gwlad a chyfleuster digwyddiadau gyda mynediad a pharcio cysylltiedig / Change of use of land to include cross country equestrian training and event facility with associated access and parking.
Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a/are Major Development(s).
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn f All comments must be received by: 09/06/2021
Rhif cyf. / Ref No. 20/0508/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 45-47, Dew Street, Haverfordwest, SA61 1ST
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mrs. Jacqueline Hughes
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Newid Defnydd o lawr rhannol a siop llawr cyntaf i ddefnydd preswyl / Change of Use of part ground floor and first floor shop to residential use.
Newid Defnydd o lawr rhannol a siop llawr cyntaf i ddefnydd preswyl / Change of Use of part ground floor and first floor shop to residential use.
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 09/06/2021
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 26/05/2021
? Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio fersiynau electroneg o:
? cais
? cynlluniau
? a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwyd
yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn

www.pembrokeshire.gov.uk

a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn S'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodlon neu ddulliau adnabod.
Members of the public may inspect electronic versions of:
? the application
? the plans
? and other supporting documents submitted with it
during normal working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the above details by logging onto the Authority's website at

www.pembrokeshire.gov.uk

and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the above applications can do so on-line or write to the Director of Community Services at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA61 1TP Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA61 1TP

Attachments

HAV2094965.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices