Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2103411

Notice effective from
2nd June 2021 to 2nd July 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf. / Ref No. 21/0021/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Trefalun Caravan Park,

Tenby, Pembrokeshire, SA70 8RD

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mr D Deakin

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Newid 57 uned teithiol i 57 uned sefydlog, adleoli 3 uned deithiol bresennol, gyda gwelliannau tirlunio ac ecolegol ychwanegol ym Mharc Trefalun / The Change of 57 touring units to 57 static units, the relocation of 3 existing touring units, with additional landscaping and Ecological improvements at Trefalun Park. Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a/are Major Developments).

Rhaid derbyn yr holl syhvadau erbyn / All comments must be received by: 16/06/2021

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 02/06/2021

Q Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio fersiynau electroneg o:

□ cais□ cynlluniau□ a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwydyn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn

www.pembrokeshlre.gov.uk

a dilyn y doc fennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad yngl^n S'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd of/n am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar of/nion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. Members of the public may inspect electronic versions of: El the application

□ the plansQ and other supporting documents submitted with it

during normal working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the above details by logging onto the Authority's website at

www.pembrokeshire.gov.uk

and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the above applications can do so on-line or write to the Director of Community Services at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA61 1TP

Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2103411.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices