Search for more Public Notices in your area
Marine Energy Hub
Planning

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT)

Notice ID: HAV2337951

Notice effective from
23rd February 2022 to 25th March 2022

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT)

REGULATIONS 2007 NOTICE OF APPLICATION FOR PROJECT EREBUS FLOATING OFFSHORE WIND FARM

Notice is hereby given that Blue Gem Wind Ltd of Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology Park, Pembroke Dock, SA72 6UN, has applied to Natural Resources Wales ("NRW") for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment ("EIA") under the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 ("the EIA Regulations"). An environmental statement has been prepared by the applicant.

The application is for a demonstration scale Floating Offshore Wind development located approximately 35km southwest of the Pembrokeshire coastline, covering an area of 43.5km2. The Project comprises 6-10 Wind Turbine Generators (WTG) with a total generating capacity up to 100 MW. The offshore export cable links the array area to landfall at West Angle Bay, Pembrokeshire.

Copies of the environmental statement and other documents required by the EIA Regulations are available online from our public register. You can search for the documents using the application reference number ORML2170.

In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.

Any person wishing to make representations regarding the application and the environmental statement should do so by writing to NRW to the Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF24 OTP or by email to

marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

within 35 days of this notice. Representations should be dated and clearly state the name (in block capitals) and the full return email or postal address of the person making the representation.

Please quote reference number ORML2170 in all correspondence.

Representations received from members of the public will be dealt with in accordance with Schedule 5 of the EIA Regulations. Copies of written representations received by NRW will be sent to the applicant and may also be made publicly available.

NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. In determining the application, NRW may grant EIA consent for the project; grant EIA consent for the project with conditions attached; or, refuse EIA consent for the project._

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER FFERM WYNT AR Y MOR ARNOFIOL EREBUS

Hysbysir drwy hyn fod Blue Gem Wind Ltd o Ganolfan Arloesedd y Bont, Pare Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, Doc Penfro, SA72 6UN, wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ("CNC") am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae angen caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o'r effeithiau amgylcheddol dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 ("y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol"). Mae'r ymgeisydd wedi paratoi datganiad amgylcheddol.

Mae'r cais ar gyfer datblygiad Gwynt ar y Mor Arnofiol maint arddangos wedi'i leoli tua 35km i'r De Orllewin o arfordir Sir Benfro, ac yn cwmpasu arwynebedd o 43.5km2. Mae'r Prosiect yn cynnwys 6-10 Generadur Tyrbin Gwynt (WTG) gyda chyfanswm capasiti generadu o hyd at 100 MW. Mae'r cebl allfforio ar y mor yn cysylltu ardal yr arae a glanfa ym Mae West Angle, Sir Benfro.

Mae coplau o'r datganiad amgylcheddol a dogfennau eraill sy'n ofynnol gan y Rheolau AEA ar gael ar-lein o'n cofrestr gyhoeddus. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais ORML2170.

Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn'.

□ylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a'r datganiad amgylcheddol wneud hynny'n ysgrifenedig i Cyfoeth Naturiol Cymru trwy ysgrifennu at y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP, neu drwy e-bostio

marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

o fewn 35 o ddyddiadau o'r hysbysiad hwn. Dylai'r sylwadau fod wedi'u dyddio a nodi'n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.

Dyfynnwch gyfeirnod ORML2170 yn eich holl ohebiaeth.

Eir i'r afael a sylwadau a dderbynnir gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Caiff coplau o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan Cyfoeth Naturiol Cymru eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i'w gweld yn gyhoeddus.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n rhoi caniatad ar gyfer y prosiect, yn rhoi caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ynghyd ag amodau, neu wrthod caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect.

Attachments

HAV2337951.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices