Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llandstadwell, 20mph Speed Limit

Notice ID: HAV2378306

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro
Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol, Llanstadwell) (Dirymu) A Gorchymyn (Terfyn Cyflymder 20 Mya) 2022

Rhoddir RHYBUDD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 84(1) a (2) a rhannau III o Atodlen 9 o Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"), a'i effaith fydd cyflwyno terfyn cyflymder 20 mya ar hyd y darn hwnnw o ffordd a gynhwysir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn. Bydd 'Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig a Therfyn Cyflymder 30 mya) 2017* yn cael ei ddirymu i'r graddau y mae'n ymwneud a'r darnau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn.

Ceir manylion llawn yn y Gorchymyn drafft, y gellir ei archwilio aHein, ynghyd 3 map yn dangos y darn o ffordd yr effeithir arno, yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/

rheoleiddio-trraffig-ffyrdd
Unrhyw wrthwynebiad neu sylw mewn perthynas a'r cynigion uchod, ynghyd a'r sail
dros eu gwneud, naill ai drwy lenwi'r ffurflen adborth ar-lein, neu, yn ysgrifenedig at y
sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn yr 27ain o Ebrill 2022. Dyfynnwch: LLAN 20
Dyddiedig y 6ed Diwrnod hwn o Ebrill 2022

Darren Thomas

Y Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro

ATODLEN
Terfyn cyflymder 20 mya Ffordd
Darn

Church Road O'r gyffordd a'r B4325 i'r gorllewin i'r gyffordd a

Waterston Road. Leonardston Road a O bwynt 20 metr i'r de o'r gyffordd a'r ffyrdd cyfagos. B4325 i'r de i'r gyffordd a Church Road

Waterston Road a O'r gyffordd a Church Road i bwynt 225 metr i'r ffyrdd cyfagos. gogledd-orllewin o'r gyffordd a" Lighthouse Drive.


The County Of Pembroke (Various Roads, Llanstadwell) (Revocation) And (20mph Speed Limit) Order 2022

NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 84(1) and (2) and parts III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act"), the effect of which will be to introduce a 20mph speed limit along that length of road contained in the Schedule to this notice. The County of Pembroke (Various Roads) (Restricted Roads & 30mph Speed Limit) Order 2017' will be revoked insofar as it relates to the lengths of road referred to in the schedule to this notice.
Full details are contained in the draft Order, which together with a map showing the length of road affected, may be examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-

public-notices
Any objection or representation in respect of the above proposals, together with the grounds on which it is made, by either completing the online feedback form, or, in writing to the undersigned by the 27th day of April 2022. Please quote: LLAN 20 Dated this 6th Day of April 2022

Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council


SCHEDULE
20mph speed limit

Road Length

Church Road From the junction with the B4325 west to the junction with

Waterston Road.
Leonardston Road & From a point 20 metres south of the junction with the adjoining roads. B4325 south to the junction with Church Road

Waterston Road & From the junction with Church Road to a point 225 metres adjoining roads. north west of the junction with Lighthouse Drive.

Attachments

HAV2378306.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices