Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire Coastal Forum CIC
Planning

Pembrokeshire, Planning Notice

Notice ID: HAV2379503

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022


Marine And Coastal Access Act 2009
Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007
Notice Of Application For Orml1957v2 Marine Energy Test Area

Notice is hereby given that Pembrokeshire Coastal Forum CIC has applied to Natural Resources Wales ("NRW") for a marine licence variation to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment ("EIA') under the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 ("the EIA Regulations"). An environmental statement addendum has been prepared by the applicant.
The application is to vary some of the project parameters at the Warrior Way and Dale Roads offshore marine energy test sites, in proximity to Pembroke Dock; to facilitate the testing and development of marine energy projects.
Copies of the environmental statement addendum and other documents required by the EIA Regulations are available online from our public register. You can search for the documents using the application reference number ORML1957v2.
In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.
Any person wishing to make representations regarding the application and the environmental statement addendum should do so by writing to NRW to the Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff, CF24 OTP by email to

marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

within 42 days of this notice. Representations should be dated and clearly state the name (in block capitals) and the full return email or postal address of the person making the representation.
Please quote reference number ORML1957v2 in all correspondence.
Representations received from members of the public will be dealt with in accordance with Schedule 5 of the EIA Regulations. Copies of written representations received by NRW will be sent to the applicant and may also be made publicly available.
NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. In determining the application, NRW may grant EIA consent for the project variation; grant EIA consent for the project variation with conditions attached; or, refuse EIA consent for the project variation.


Deddf Y Mor A Mynediad I'r Arfordir 2009
Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007
Hysbysiad O Gais Am Orml1957v2 Ardal Brofi Ynni'r Mor

Hysbysir drwy hyn fod Fforwm Arfordir Sir Benfro CIC wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ("CNC") ar gyfer newid i drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y MOr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae angen caniatfid asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o'r effeithiau amgylcheddol ("AEA") dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 ("y Rheoliadau AEA"). Mae'r ymgeisydd wedi paratoi atodiad i'r datganiad amgylcheddol.
Mae'r cais ar gyfer newid rhai o baramedrau'r prosiect yn safleoedd profi ynni'r mOr alltraeth Warrior Way a Dale Roads, yn agos at Ddoc Penfro; i hwyluso'r gwaith o brofi a datblygu prosiectau ynni'r mor.
Mae copi'au o'r atodiad i'r datganiad amgylcheddol a dogfennau eraill sy'n ofynnol gan y Rheolau AEA ar gael ar-lein o'n cofrestr gyhoeddus. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais ORML1957v2.
Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn'.
Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a'r atodiad i'r datganiad amgylcheddol wneud hynny'n ysgrifenedig i CNC trwy ysgrifennu at y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, T9 Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP, neu drwy e-bostio trwyddedumorol@cyfoethnaturiol.cymru o fewn 42 o ddyddiadau o'r hysbysiad hwn. Dylai'r sylwadau fod wedi'u dyddio a nodi'n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.
?yfynnwch gyfeirnod ORML1957v2 yn eich holl ohebiaeth.
Eir i'r afael a sylwadau a dderbynnir gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau AEA. Caiff copi'au o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan CNC eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i'w gweld yn gyhoeddus.

Mae CNC yn awdurdod priodol dan y Rheoliadau AEA ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y MOr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd CNC yn rhoi caniatad AEA ar gyfer y newid i'r prosiect, yn rhoi caniatad AEA i'r newid i'r prosiect ynghyd ag amodau, neu'n gwrthod caniatad AEA ar gyfer y newid i'r prosiect.

Attachments

HAV2379503.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices