Search for more Public Notices in your area
Traffic

Revocation and New Speed Limit, Various Roads in Llanstadwell

Notice ID: HAV2413807

Notice effective from
18th May 2022 to 17th June 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
SIR BENFRO (FFYRDD AMRYWIOL, LLANSTADWELL) (DIRYMU) A GORCHYMYN (TERFYN CYFLYMDER 20 MYA) 2022
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro, ar 11 Mai 2022, wedi gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 84 (1) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddr) a phwerau galluogi eraill, ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol £ Rhan III o Atodlen 1984. Effaith hynny fydd cyflwyno terfyn cyflymder o 20mva ar hyd y darnau hynny o'r ffordd a gynhwysir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn. Daw'r Gorchymyn i rym ar y 25ain diwrnod o Fehefin 2022, a gellir archwilio copi ohono ynghyd a map sy'n dangos y darnau o'r ffordd yr effeithir arnynt, yn

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro, ar 11 Mai 2022, wedi gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 84 (1) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddr) a phwerau galluogi eraill, ac ar 61 ymgynghori
a
Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol £ Rhan III o Atodlen 1984. Effaith hynny fydd cyflwyno terfyn cyflymder o 20mva ar hyd y darnau hynny o'r ffordd a gynhwysir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn. Daw'r Gorchymyn i rym ar y 25ain diwrnod o Fehefin 2022, a gellir archwilio copi ohono ynghyd a map sy'n dangos y darnau o'r ffordd yr effeithir arnynt, yn

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


Unrhyw berson sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw
ddarpariaeth a gynhwysir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y
Ddeddf, neu ary sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf neu unrhyw
offeryn a wneir oddi tani mewn perthynas a'r Gorchymyn, caiff o fewn chwe wythnos
i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn fod yn gymwys i'r Uchel Lys at y diben hwn.
Dyddiedig y 18fed diwrnod o Mai 2022
Darren Thomas
Pennaeth Seilwahh
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
ATODLEN Terfyn cyflymder 20 mya
Ffordd Darn

Church Road OV gyffordd aV B4325 i'r gorllewin i'r gyffordd a

Waterston Road.
Leonardston Road a O bwynt 20 metr i'r de o'r gyffordd a'r B4325 i'r de i'r ffyrdd cyfagos. gyffordd a Church Road
 
Waterston Road a OV gyffordd a Church Road i bwynt 225 metr i'r ffyrdd cyfagos. gogledd-orllewin o'r gyffordd & Lighthouse Drive.

THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS ROADS, LLANSTADWELL) (REVOCATION) AND (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 2022
NOTICE is hereby given that on the 11th May 2022 Pembrokeshire County Council made an Order under Sections 84 (1) & (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") and other enabling powers, and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule to the Act of 1984. The effect of which will be to introduce a 20mph speed limit along those lengths of road contained in the Schedule to this notice.
is hereby given that on the 11th May 2022 Pembrokeshire County Council made an Order under Sections 84 (1) & (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") and other enabling powers, and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule to the Act of 1984. The effect of which will be to introduce a 20mph speed limit along those lengths of road contained in the Schedule to this notice.
The Order will come into force on the 25th day of June 2022, a copy of which together with a map showing the lengths of road affected, may be examined at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act, or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, may within six weeks of the date on which the Order was made apply to the High Court for this purpose. Dated this 18th day of May 2022 Darren Thomas
Head of Highways & Construction Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest
SCHEDULE 20mph speed limit
Road Length

Church Road From the junction with the B4325 west to the junction with Waterston Road.
Leonardston Road & From a point 20 metres south of the junction with the adjoining roads. B4325 south to the junction with Church Road Waterston Road & From the junction with Church Road to a point 225 metres adjoining roads. north west of the junction with Lighthouse Drive.

Attachments

HAV2413807.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices