Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Temporary Road Closure due to Tree Cutting Works

Notice ID: HAV2426905

Notice effective from
1st June 2022 to 1st July 2022

CYNGOR SIR PENFRO
PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL


GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH III (C3035) RICKESTON I ROBESTON CROSS A FFORDD DDIDDOSBARTH (U6091) YN ROBESTON WEST) (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2022
Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
Mae'r gorchymyn yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith torri coed.
Effaith y gorchymyn fydd gwahardd yr holl draffig cerbydol dros dro ac eithrio cerbydau eithriedig rhag mynd ar hyd yr hyn a nodir yn yr atodlen isod.
Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd Old Hakin Road (C3006), ffordd yr C3001 i Herbrandston. ffordd yr C3001 Herbrandston i Rickeston, a ffordd yr C3035. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.
Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd priodol, yn dod i rym ddydd Gwener 3 Mehefin 2022 ac yn parhau mewn grym am oddeutu 10 diwrnod neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.
Bydd y gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.
Dyddiedig y 1 af diwrnod hwn o Mehefin 2022
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd

ATODLEN

Ffordd
Disgrifiad

Dosbarth III (C3035) Rickeston i Robeston Cross
o'i chyffordd yng nghyffiniau'r eiddo o'r enw High View, i'r dwyrain i'w chyffordd a ffordd yr
U6091 yn Robeston West
Ffordd ddiddosbarth (U6091) yn Robeston West
- o'i chyffordd yng nghyffiniau'r eiddo o'r enw Chestnut Corner, i'r dwyrain i'w chyffordd yng  nghyffiniau'r eiddo o'r enw Robeston Hall

THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS III (C3035) RICKESTON TO ROBESTON CROSS ROAD & UNCLASSIFIED (U6091) ROAD AT ROBESTON WEST) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022
NOTICE
is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The Order is necessary so that tree cutting works can be carried out.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that stated in the schedule below.
The alternative route for traffic will be Old Hakin Road (C3006), C3001 road to Herbrandston, C3001 Herbrandston to Rickeston road and C3035 road Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on Friday 3rd June 2022 and remain in force for approximately 10 days or until completion of the works.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.
Dated this 1 st day of June 2022
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest


SCHEDULE

Description
Class III (C3035) Rickeston to Robeston Cross
from its junction within the vicinity of the property known as High View east to its junction
with the U6091 road at Robeston West
Unclassified (U6091) road at Robeston West
- from its junction within the vicinity of the property known as Chestnut Corner east to its junction within the vicinity of the property known as Robeston Hall

Attachments

HAV2426905.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices