Search for more Public Notices in your area
Planning

Pembrokeshire, Multiple Planning Notices

Notice ID: HAV2442405

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022


Cyngor Sir Penfro Pembrokeshire County Council
Deddf Cynllunio Gwlad A Thref (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Rheoliadau Cynllunio Gwlad A Thref (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012 Hysbysiad Dan Adran 73 A Rheoliad 10 Town And Country Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) Act 1990 Town And Country Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012 Notice Under Section 73 And Regulation 10

Rhif cyf. / Ref No. 22/0064/CA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 16, Bridge Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2AD
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Pembrokeshire County Council Yn gwneud cais i am ganiatad cynllunio i / Is applying for planning permission for: Dymchwel llawr gwaelod isaf yn rhannol a dymchwel estyniad cefn yn llwyr yn rhif 16 Stryd y Bont i ffurfio cyswllt i gerddwyr at rodfa gan ddarparu mynediad i Gastell Hwlffordd, gwaith atgyweirio ac addumo i adeiladau cyffiniol, a, gwaith cysylltiedig / Proposed full planning application and conservation area consent for partial demolition of lower ground floor and full demolition of rear extension of no. 16 Bridge Street to form a pedestrian link to walkway providing access to Haverfordwest Castle, repair and decorative works to adjoining buildings, and, associated works
MaeV uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbvn vr holl svhvadau erbvn / All comments must be received bv: ttWWZl_
ttWWZl
_
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf. / Ref No. 22/0143/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Former A & M
Engineering, Lower Lamphey Road, Pembroke, Pembrokeshire, SA71 4AE
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mr. William Crockford
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County
Council
Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Adeiladu 16 no. anheddau gyda ffordd fynediad a pharcio ar hen safle A&M Engineering, Penfro. / Construction of 16 no. dwellings with access road and parking on the former A&M Engineering site, Pembroke.
Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl syiwadau erbyn / All comments must be received by: 06/07/22


Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012 Hysbysiad Dan Erthygl 67 A Rheoliad 10 Town And Country Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) Act 1990 Town And Country Planning
(Listed Buildings And Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012 Notice Under Section 67 And Regulation 10

Rhif cyf. / Ref No. 22/0192/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Brimaston Grange, HAYSCASTLE, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 5PW
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mrs J Archer
Yn gwneud cais i am ganiatad cynllunio i / Is applying for planning permission for: Addasiadau drws i'r ty presennol, estyniad ystafell haul, ffenestri to ac ysgubor newydd yn cynnwys gweithdy, garejys, swyddfa a storfa / Doorway alterations to existing house, sunroom extension, skylights and new barn containing workshop, garages, office and storage.
MaeV uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig /
The above directly affect the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by:
13/07/2022
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 22/06/2022
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr
Gwasnaethau Cymunedol
(Can ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Penfro, SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of Community Services (quoting reference) at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael coptau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2442405.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices