Search for more Public Notices in your area
Traffic

City Road, Introduction of Traffic Calming

Notice ID: HAV2451156

Notice effective from
29th June 2022 to 29th July 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sirpenfro_
Hysbysiad I'r Cyhoedd Gorchymyn Cyngor Sir Penfro Cyflwyno Nodwedd Gostegu Traffig (Ffordd Y Ddinas, Hwlffordd) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro yn cynnig, wrth arfer y pwerau a roddir gan Adran 90A a 90C o Ddeddf Priffyrdd 1980 a*r Rheoliadau Priffyrdd (Twmpathau Ffyrdd) 1996, i ddarparu nodwedd gostegu trafflg ar Ffordd y Ddinas fel y manyliryn Atodlen 1999 o'r hysbysiad hwn. Gellir astudio cynllun sy'n dangos lleoliad y nodwedd gostegu traffig ar-lein yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/rheoleiddio-trraffi5-fryrdd-trraffi5-fryrdd

Os hoffech wrthwynebuY cynnig, dylech anfon y rhesymau dros eich gwrthwynebiad drwy gwblhau'r ffurflen adborth ar-lein neu drwy ysgrifennu at yr islofnodedig erbyn 20 Gorffennaf 2022. Dyfynnwch: CITYRD - T/C Dyddiedig y nawfed diwrnod ar hugain hwn o fis Mehefin 2022 Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro

ATODLEN 1
Cyf  Lleolliad  Math
Ffordd y Ddinas, Hwlffordd

Ar bwynt sydd 6.4 medr i'r gogledd o'r gyffordd a Stryd yr Ysgubor.

Bwrdd croesi wedi'i godi 65mm o uchder (5100mm o hyd x lied y gerbytffordd gyfan)


Public Notice Pembrokeshire County Council Introduction Of Traffic Calming Feature (City Road, Haverfordwest) 2022

NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose, in exercise of the powers conferred by Section 90A and 90C of the Highways Act 1980 and the Highways (Road Humps) Regulations 1999, to provide a traffic calming feature on City Road as detailed in Schedule 1 of this notice
A plan showing the location of the traffic calming feature maybe inspected online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


If you wish to object to the proposal you should send the grounds for your objection
by either completing the online feedback form, or, in writing to the undersigned by
the 20th day of July 2022. Please Quote: CITYRD - T/C
Dated this 29th day of June 2022
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council

SCHEDULE 1

Ref  Location  Type
City Road, Haverfordwest
At a point 6.4 metres north of the junction with Barn Street.

65mm high raised crossing table (5100mm long x full carriageway width)

Attachments

HAV2451156.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices