Search for more Public Notices in your area
Traffic

Creamston Road, Temporary Prohibition of Vehicular Traffic

Notice ID: HAV2451155

Notice effective from
29th June 2022 to 29th July 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro
Gorchymyn Sir Benfro (Creamston Road, Uzmaston) (Gwahardd Traffig Cerbydol Dros Dro) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
Mae'r Gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith telathrebu.
Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd holl drafhg cerbydol dros dro ac eithrio cerbydau eithriedig rhag mynd ar hyd y rhan honno o Heol Creamston, Uzmaston, o'i chyffordd a ffordd yr U6074 i Uzmaston. i*r dwyrain i'w chyffordd a Church Hill Lane.
Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd ffbrdd U6074 i Uzmaston a Church Hill Lane. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd, yn dod i rym ddydd Mawrth, 19 Gorffennaf 2022, ac yn parhau mewn grym am oddeutu 10 diwrnod neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.

Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun with
gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.

Dyddiedig y 29fed diwrnod hwn o Mehefin 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd


The County Of Pembroke (Creamston Road, Uzmaston) (Temporary Prohibition Of Vehicular Traffic) Order 2022


NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The proposed Order is necessary so that telecom works can be carried out. The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of Creamston Road, Uzmaston, from its junction with the U6074 road to Uzmaston, east to its junction with Church Hill Lane.
The alternative route for traffic will be U6074 road to Uzmaston and Church Hill Lane.
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure. It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on Tuesday 19th July 2022 and remain in force for approximately 6 days or until completion of the works.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.

Dated this 29th day of June 2022

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2451155.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices