Search for more Public Notices in your area
Planning

Pembrokeshire, Planning Notice

Notice ID: HAV2471158

Notice effective from
27th July 2022 to 26th August 2022


Cyngor Sir Penfro Pembrokeshire County Council
Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012 Hysbysiad Dan Erthygl 67 A Rheoliad 10 Town And Country Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) Act 1990 Town And Country Planning
(Listed Buildings And Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012 Notice Under Section 67 And Regulation 10 Rhif Cyf. / Ref No. 22/0177/LB

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Haroldston Cottage, Clay Lane, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1UH

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr S Thomas
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad / For permission for: Addasiadau ac estyniad / Alterations and extension
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 10/08/2022
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 27/07/2022
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr

Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfe/rnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Penfro,
SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit
their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of
Community Services (quoting reference) at the following address:

County Hall,
Haverfordwest,
Pembrokeshire
SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2471158.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices