Search for more Public Notices in your area
Traffic

City Road, Temporary Prohibition of Vehicular Traffic

Notice ID: HAV2477608

Notice effective from
3rd August 2022 to 2nd September 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro
Gorchymyn Cyngor Sir Benfro (City Road, Hwlffordd) (Gwahardd Traffig Cerbydol Dros Dro) 2022

Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Rhoddir  trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Mae angen y Gorchymyn arfaethedig fel y gellir gwneud gwaith i osod croesfan bwrdd wedPi godi a gwaith cysylltiedig yng nghyffiniau rhrf 14 City Road, Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd pob traffig cerbydol dros dro, ac eithrio cerbydau eithriedig, rhag mynd ar hyd y rhan honno o City Road, Hwlffordd o*i chyffordd a chylchfan fach Stryd yr Ysgubor/Ffordd Perrots i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd a Highlands Avenue.

Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd drwy Ffordd Perrots, Thomas Parry Way, St Davids Road a City Road

Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffbrdd ar gau.
Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd priodol, yn dod i rym ddydd lau 18 Awst 2022 ac yn parhau mewn grym am oddeutu pythefnos. Er mwyn tarfu cyn lleied a phosibl, bydd rhywfaint o'r gwaith yn cael ei wneud gydaV nos.

Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth
gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.

Dyddiedig y diwrnod hwn 3 Awst 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seikvaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd


The County Of Pembroke (City Road, Haverfordwest) (Temporary Prohibition Of Vehicular Traffic) Order 2022

NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991. is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

The proposed Order is necessary so that work to install a raised table crossing and associated works can be carried out in the vicinity of no. 14 City Road. The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of City Road, Haverfordwest from its junction with Barn Streel/Perrots Road mini roundabout north west to its junction with Highlands Avenue.

The alternative route for traffic will be via Perrots Road, Thomas Parry Way, St Davids Road and City Road
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.

It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect
on Thursday 18th August 2022 and remain in force for approximately 2 weeks. To
minimise disruption some of the works will be carried out under evening closures.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency
should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen
circumstances.

Dated this 3rt day of August 2022

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2477608.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices