Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance

Notice ID: MF0201844

Notice effective from
23rd February 2017 to 25th March 2017

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance
(Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016
Application by: Egnedol Wales Limited
Site: Land at Blackbridge and Waterston, Near Milford
Haven.
Development: Construction of a 49.9 MW Sustainable Energy facility utilising Biomass and Biomass recovered from WDF as feedstock. The feedstock will be broken down by a pyrolysis process into a synthetic gas and cleaned to a standard comparable to natural gas.
The syn-gas will then be fed into gas engines to generate electricity for export to the National Grid. Low
grade heat from the Energy Facility will be captured and used to promote the development of and reduce costs of operation of downstream industries. These will
include aquaculture facilities comprising Fish and Prawn farms, algae production units, algae water
treatment units, cheese production unit and greenhouses. Additional on-site facilities will include also include a packaging facility, Research and Development Facilities
and a facility for the advanced conversion of carbon to aviation fuel.
Notice is hereby given that an Inspector appointed by the Welsh Ministers, Mr C M Nield BSc (Hons), CEng, MICE, MCIWEM, will hold Hearing sessions at:
The Cleddau Bridge Hotel, Essex Road,
Pembroke Dock, SA72 6EG on Wednesday 29 March 2017 at 10:00 (Hearing 1)
and Thursday 30 March 2017 at 10:00 (Hearing 2)
The purpose of the Hearings is for the Inspector to hear evidence relating to Protected Species and Special Areas of Conservation (Hearing 1) and Safety and Amenity Matters and Conditions (Hearing 2).
Please note that although the events are open to members of
the public to observe, only those specifically invited by the
Inspector are entitled to participate. As such, there will be limited seating available.
Notwithstanding the above, the Inspector has also decided to hold a local public open forum to allow interested parties the opportunity to give their views orally on all aspects of
the project. This will be an evening session and will take place at 19:00 on Tuesday 28 March 2017 at
Milford Haven Town Hall, Hamilton Terrace, Milford
Haven, SA73 3JW.
It would be extremely helpful if those who wish to participate in the open forum could advise the case officer, Mr Rhys Rigby (address below), by midday Tuesday 21 March 2017.
Members of the public can view the application
documents online at (https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ ViewCase.aspx?caseid=3146073), or at Pembrokeshire County Council offices at all reasonable hours.
Members of the public can also obtain copies of the Environmental Statement from the Applicant at a charge set
by them, so long as stocks last. Here are the Applicant's
contact details:
Egnedol Wales Limited, 1 Saint Marys Street, Carmarthen SA31 1TN E-Mail: info@egnedol.com Telephone: 01269 831606 More information on the DNS process,
including a guide for communities can be found at:
http://gov.wales/topics/planning/developcontrol/ developments-of-national-significance/?lang=en.
Isabel Nethell
Head of Service, The Planning Inspectorate,
Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ
02920 823866
Dns.wales@pins.gsi.gov.uk
Date: 23 February 2017
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (Fel y'i Diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Cymru) 2016
Cais gan: Egnedol Wales Limited
Sane: Tir yn Blackbridge a Waterston, Ger
Aberdaugleddau.
Datblygiad: Adeiladu cyfleuster Ynni Cynaliadwy 49.9 MW sy'n defnyddio Biomas a Biomas a adenillir o danwydd sy'n deillio o wastraff fel porthiant. Caiff y porthiant ei dorri i lawr drwy broses pyrolysis i greu nwy
synthetig a gaiff ei lanhau i safon debyg i nwy naturiol.
Wedyn, caiff y nwy synthetig ei borthi i beiriannau nwy i gynhyrchu trydan ar gyfer ei allforio i'r Grid Cenedlaethol. Caiff gwres o radd isel o'r Cyfleuster Ynni
ei gipio a'i ddefnyddio i hyrwyddo datblygiad a lleihau costau gweithredu diwydiannau i lawr y gadwyn. Bydd y
rhain yn cynnwys cyfleusterau dyframaethu yn cynnwys ffermydd Pysgod a Chorgimwch, unedau cynhyrchu algau, unedau trin dwr ag algau, uned gynhyrchu caws a thai gwydr. Hefyd, bydd cyfleusterau ychwanegol ar y safle'n cynnwys cyfleuster pecynnu, Cyfleusterau Ymchwil a Datblygu a chyfleuster ar gyfer uwch drawsnewid carbon
i danwydd awyrennau.
Hysbysir drwy hyn y bydd Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru, Mr C M Nield BSc (Anrh.), CEng,
MICE, MCIWEM, yn cynnal sesiynau Gwrandawiad yng:
Ngwesty Pont Cleddau, Ffordd Essex,
DocPenfro,SA72 6EG ar ddydd Mercher 29 Mawrth 2017 am 10:00 (Gwrandawiad 1) a dydd Iau 30 Mawrth 2017 am 10:00 (Gwrandawiad 2)
Diben y Gwrandawiadau yw galluogi'r Arolygydd i glywed
tystiolaeth yn ymwneud a Rhywogaethau a Warchodir ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (Gwrandawiad 1) a Materion
ac Amodau Diogelwch ac Amwynder (Gwrandawiad 2).
Noder, er y bydd y digwyddiadau'n agored i aelodau'r
cyhoedd eu harsylwi, dim ond y bobl hynny a wahoddir yn
benodol gan yr Arolygydd fydd a'r hawl i gymryd rhan. Fel
y cyfryw, nifer gyfyngedig o seddau fydd ar gael.
Er gwaethaf yr uchod, mae'r Arolygydd wedi penderfynu
cynnal fforwm cyhoeddus agored lleol hefyd er mwyn rhoi'r
cyfle i bartion a buddiant roi eu barn ar lafar ar bob agwedd
ar y prosiect. Sesiwn gyda'r nos fydd hon ac fe'i cynhelir
am 19:00 ar ddydd Mawrth 28 Mawrth yn Neuadd Tref
Aberdaugleddau, Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, SA73 3JW.
Bydd o gymorth mawr os bydd y sawl sy'n dymuno cymryd rhan yn y fforwm agored yn rhoi gwybod i'r swyddog actios. Mr Rhys Rigby (gweler y cyfeiriad isod) erbyn hanner dydd,
dydd Mawrth 21 Mawrth 2017.
Mae aelodau'r cyhoedd yn gallu gweld y dogfennau
cais ar-lein yn (https://acp.planninginspectorate.gov.uk/
ViewCase.aspx?caseid=3146073), neu yn swyddfeydd
Cyngor Sir Penfro ar bob adeg resymol.
Hefyd, mae aelodau'r cyhoedd yn gallu cael copiau o
Ddatganiad Amgylcheddol yr Ymgeisydd am dal a bennir ganddo, cyn belled ag y bydd cyflenwadau'n parhau. Dyma
fanylion cyswllt yrYmgeisydd:
Egnedol Wales Limited, 1 Heol y Santes Fair, CaerfyrddinSA31 1TN E-bost: info@egnedol.com Ffon: 01269 831606
Gellir cael rhagor o wybodaeth am y broses Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol, gan gynnwys canllaw ar gyfer cymunedau, yn:
http://gov. wales/topics/planning/developcontrol/
developments-of-national-significance/?skip=1&lang=cy
Isabel Nethell
Pennaeth Gwasanaeth, Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ
02920 823866
Dns.wales@pins.gsi.gov.uk Dyddiad: 23 Chwefror 2017

Attachments

MF0201844.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices