Search for more Public Notices in your area
Valero Energy Ltd
Planning

The Developments of National Significance (Procedure) (Wales)Order 2016

Notice ID: HV4022829

Notice effective from
3rd May 2017 to 2nd June 2017

The Developments of National Significance (Procedure) (Wales)Order 2016
PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION NOTICE UNDER ARTICLES8 AND9(2)1
Gorchymyn Datblygiadau oArwyddocad Cenedlaethol(Gweithdrefn) (Cymru) 2016
CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAISAMGANIATAD CYNLLUNIO HYSBYSIAD O
DAN ERTHYGLAU 8A9(2)
Purpose of this notice:this notice providesthe opportunity to comment directly to the developer on a proposed Developmentof National Significance (DNS) prior to the submissionof a planning application to theWelsh Ministers. Planning applications for DNSwill be publicised by the Welsh Ministers and therelevant local planning authority; any comments provided in response to this notice will not prejudice your ability to make representations to theWelsh Ministers on anyrelated DNSplanning application. Youshould note that any comments submitted may be placed on the public file._
Dibenyrhysbysiad hwn: mae'r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle iwneud sylwadauynuniongyrchol i'r datblygwr ynglyn aDatblygiad oArwyddocadCenedlaethol (DAC) cyn bo cais am ganiatad cynlluniowedi ei gyflwyno i Weinidogion Cymru. Bydd ceisiadau cynllunio argyfer DAC yn caeleu hysbysebu gan Weinidogion Cymru a'r awdurdod cynllunio lleol perthnasol; nifyddunrhywsylwadau addarperir gennychwrth ymateb i'r hysbysiad hwn yn lleihau dimar eich gallu igyflwyno sylwadau iWeinidogion Cymru arunrhyw gais cynllunio DAC cysylltiedig. Dylech nodi ygellir gosod unrhyw sylwadau agyflwynir gennych yn yffeil gyhoeddus._
Proposed development at:
Address or location of the proposeddevelopment
Valero PembrokeRefinery, Refinery Road, Pembrokeshire,SA71 5SJ
Igive notice that:
Applicant'sName
Valero Energy Ltd
is intending to apply to the Welsh Ministers for planning permission inrespectof Development of National Significance which is:
Description of the proposed development
The development of acogeneration facility of up to 49.9MW from the combustion of natural gas; production of superheatedsteam; ancillary infrastructure and electrical and gas connec­tions withinthe existing Refinery boundaries
And considersthat the followingsecondary
consents are connected to theproposed
application andthat adecision inrespect of those consents is to be madeor should be made by the Welsh Ministers:
Details of secondary consents in respectofwhich the applicant considers adecision should be madebythe WelshMinisters (Section62H of the Town and CountryPlanning Act 1990, as prescribed by the Developments!)! National Significance (Specified Criteria and Prescribed Secondary Consents) (Wales) Regulations 2016)
No secondaryconsents arebeing sought
Youmay inspect copies of:
the proposed application;
the plans; andother supporting documents
online at:
Address of website
www.pembroke-refinery-cogen.co.uk www.pembroke-refinery-cogen.cymru
Anyonewho wishes to make represen­tations about this proposeddevelopment must write to the applicant/agent at:
Email address of the applicant/agent
Pembroke-refinery-cogen@lichfields.uk
Address of the applicant
Valero PembrokeRefinery Cogen,
c/o Lichfields, HelmontHouse, Cardiff, CF10 2HE
By:
Date giving aperiodof 42days, beginning with the date of service andpublication
6:00pm, Wednesday 14thJune 2017
Signed:
Edward MTomp,Vice Presidentand Refinery General Manager
Date:
3May 2017
DatblygiadArfaethedigyn:
Cyfeiriad neu leoliad ydatblygiad arfaethedig
Valero PembrokeRefinery, Refinery Road, Pembrokeshire, SA71 5SJ
Rwyfyn hysbysubod:
Enw'r ceisydd
Valero Energy Ltd
ac yn tybio bod ycydsyniadau eilaidd canlynol yn gysylltiedig a'r cais arfaethe-dig, abod penderfyniad mewn cysylltiad a'r cydsyniadau hynny i gael ei wneud,neu ydylid ei wneud, gan Weinidogion Cy:
Disgrifiad o'r datblygiad arfaethedig
Datblygu cyfleuster cydgynhyrchu hyd at 49.9MW trwy losgi nwy naturiol; cynhyrchu ager tra phoeth; seilwaith ategol achysylltiadau trydan anwy ofewn terfynaupresennol yBurfa
And considers that the followingsecondary
consents are connected to the proposed
application and that adecision in respect of those consents is to be made or should be made by the WelshMinisters:
Manylion orcydsyni.ad.au eilaiddy tybia'r ceisyddy dylaiGweinidogion Cymruwneud penderfyniadarnynt (ar gyfer ydiftiniad ogydsyniadeilaidd, gweler adran62H oDdeddf Cynllunio Gwlad aThref 1990;rhagnodir cydsyniadau eilaidd atddibenion adran62H gan Reoliadau Datblygiadau oArwyddocSd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016)
Nidoes cais amunrhyw ganiatad eilaidd
Gellwch archwilio copiau o'r canlynol: y cais arfaethedig;y planiau; adogfennau ategol eraill ar-lein yn:
Cyfeiriad ywefan
www.pembroke-refinery-cogen.co.uk www.pembroke-refinery-cogen.cymru
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau ynglyn a'r datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at yceisydd/yr asiant yn:
Cyfeiriad e-bost yceisydd/asiant
Pembroke-refinery-cogen@lichfields.uk
Cyfeiriad yceisydd
Valero PembrokeRefinery Cogen,
c/o Lichfields, HelmontHouse,Cardiff, CF10 2HE
By:
Dyddiad sy'n darparu cyfnod o42diwrnod, sy'n dechrau gyda'r dyddiad cyflwyno a chyhoeddi
6:00pm, Dydd Mercher 14thMehefin2017
Signed:
Edward MTomp,Vice President and Refinery General Manager
Date:
3Mai 2017

Attachments

HV4022829.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices