Search for more Public Notices in your area
VALERO ENERGY LTD
Planning

The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016 PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION NOTICE UNDER ARTICLES 8 AND 9(2)1

Notice ID: HV4042564

Notice effective from
7th June 2017 to 7th July 2017

The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016
PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION NOTICE UNDER ARTICLES 8AND 9(2)1
Gorchymyn Datblygiadau oArwyddocad Cenedlaethol(Gweithdrefn) (Cymru) 2016
CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORICYN GWNEUD CAISAM GANIATAD CYNLLUNIO HYSBYSIAD ODAN ERTHYGLAU8A9(2)
Purpose of this notice:this notice provides the opportunity to comment directly to the developer on a proposed Development of National Significance (DNS) prior to the submission of a planning application to the Welsh Ministers. Planning applications for DNS will be publicised by the Welsh Ministers and the relevant local planning authority any comments provided in response to this notice will not prejudice your ability to make representations to the Welsh Ministers on any related DNS planning application.You should note that any comments submitted may be placed on the public file.
Dibenyrhysbysiad hwn: mae'r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle iwneudsylwadau yn uniongyrchol i'rdatblygwr ynglyn aDatblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol (DAC)cyn bo cais am ganiatad cynllunio wedi ei gyflwyno iWeinidogion Cymru.Byddceisiadau cynllunio ar gyfer DAC yn cael eu hysbysebu gan Weinidogion Cymru a'r awdurdod cynlluniolleol perthnasol; ni fyddunrhyw sylwadau a ddarperir gennych wrth ymateb i'r hysbysiadhwn yn lleihaudim ar eich galluigyflwyno sylwadau iWeinidogionCymru ar unrhyw gais cynllunio DACcysylltiedig. Dylech nodi ygellirgosod unrhyw sylwadau agyflwynir gennychynyffeil gyhoeddus.
Proposed development at:
Address or location of the proposed development
Valero Pembroke Refinery, Refinery Road, Pembrokeshire, SA715SJ
I give notice that:
Applicant's Name
Valero Energy Ltd
is intending to apply to the Welsh
Ministers for planning permissionin
respect of  Development of National Significance which is:
Description of the proposed development
The development of a cogeneration facility of upto49.9MW from the combustion of natural gas; production of superheated steam; ancillary infrastructure and electrical and gas connections within the existing Refinery boundaries
And considersthat the following secondary consents are connected to the proposed application and that a
decision in respect of those consents is to be made or should be made by the Welsh Ministers:
Details of secondary consents in respect of which the applicant considers a decision should be made by the Welsh Ministers (Section 62H of the Town and Country Planning Act 1990, as prescribed by the Developments of National Significance (Specified Criteria and Prescribed Secondary Consents)(Wales) Regulations 2016)
No secondary consents are being sought
You may inspect copies of: the proposed application;the plans; and other supporting documents online at:
Address of website
www.pembroke-refinery-cogen.co.uk www.pembroke-refinery-cogen.cymru
Anyone who wishes to make representations about this proposed development must write to the applicant/agent at:
Email address of the applicant/agent
Pembroke-refinery-cogen@lichfields uk
Address of the applicant
Valero Pembroke Refinery Cogen,
c/o Lichfields,Helmont House, Cardiff,CF10 2HE
By:
Date givingaperiodof42days, beginningwiththe date of service andpublication
9:00am,Friday16th June 2017
Signed:
Edward MTomp,Vice President andRefinery GeneralManager
Date:
3 May 2017
Datblygiad Arfaethedig yn:
Cyfeiriad neuleoliad ydatblygiad arfaethedig
Valero Pembroke Refinery, Refinery Road,Pembrokeshire, SA715SJ
Rwyf yn hysbysubod:
Enw'r ceisydd
Valero Energy Ltd
ac yn tybiobod ycydsyniadau eilaidd canlynol yn gysylltiedig a'r cais
arfaethedig,abod penderfyniad mewn
cysylltiad a'r cydsyniadau hynny i gael ei wneud, neu ydylid ei t, gan Weinidogion Cy:
Disgrifiado'r datblygiad arfaethedig
Datblygu cyfleuster cydgynhyrchuhyd at 49.9MWtrwy losgi nwy naturiol;
cynhyrchuager traphoeth; seilwaith ategolachysylltiadau trydan anwy ofewn
terfynau presennol yBurfa
And considersthatthe following
secondary consents areconnected to
the proposed application and that a
decisioninrespect ofthose consents is to be made or shouldbemade by
the Welsh Ministers:
Manylion o'r cydsyniadau eilaiddytybia'r ceisydd ydylai Gweinidogion Cymru wneudpenderfyniad arnynt (ar gyfer ydiffiniad ogydsyniadeilaidd,gweleradran 62H oDdeddf Cynllunio GwladaThref 1990; rhagnodir cydsyniadau eilaidd at ddibenion adran 62H gan Reoliadau Datblygiadau oArwyddocad Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig aChydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016)
Nidoes cais am unrhyw ganiatad eilaidd
Gellwcharchwilio cop'fau o'rcanlynol: ycaisarfaethedig; yplaniau; a dogfennau ategol eraill ar-lein yn:
Cyfeiriad ywefan
www.pembroke-refinery-cogen.co.uk
www.pembroke-refinery-cogen.cymru
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau ynglyn a'r datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at y ceisydd/yr asiant yn:
Cyfeiriad e-bost yceisydd /asiant
Pembroke-refinery-cogen@lichfields.uk
Cyfeiriad yceisydd
Valero Pembroke Refinery Cogen,
c/o Lichfields,Helmont House, Cardiff, CF10 2HE
By:
Dyddiadsy'n darparu cyfnod o42diwrnod,sy'n dechraugyda'r dyddiad cyflwyno achyhoeddi
9:00am,Dyddgwener 16th Mehefin 2017
Signed:
Edward MTomp,Vice President and Refinery GeneralManager
Date:
3 Mai 2017

Attachments

HV4042564.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices