Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance

Notice ID: MF0226140

Notice effective from
12th July 2017 to 11th August 2017

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance
(Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016
Notice is hereby given that Valero Energy Ltd has submitted an application for aDevelopment of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for:
Development of acogeneration facility to supplement electrical powerand steam demands of the refinery. Comprising a'simple cycle' cogeneration plant (also known as combined heat power-CHP - plant) generating up to 49.9MW electrical output from the combustion of natural gasinturbine generator(s). The
power-CHP facility will also produce superheated steam via aheat recovery steam generator. The development also includes aheat ancillary infrastructureand electrical gas connections, all within the refinery boundary.
The site is located at Valero Pembroke Refinery Pembrokeshire, SA71 5SJ
Members of the public can view the application documents online at https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase. aspx?Caseid=3163511&CoID=0, or at Pembrokeshire County Council offices at all reasonable hours. The timetable for the submission of evidence has begun and interested persons maysubmit representations to the Planning Inspectorate on behalf of the Welsh Ministers (details below) by 16 August 2017. All representations will be published to the Appeals Casework Portal website as soon as the deadline has passed.
More information on the DNS process, including aguide for
communities can be found at: http://gov.wales/topics/ planning/developcontrol/developments-of-national-significance/?lang=en.
Isabel Nethell Head of Service The Planning Inspectorate Crown Buildings Cathays Park Cardiff CF10 3NQ
0303 444 5946 Dns.wales@pins.gsi.gov.uk
Date: 12 July 2017
Deddf Cynllunio Gwlad aThref 1990 (Fel y'i Diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau oArwyddocad
Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 Rheoliadau Datblygiadau oArwyddocad Cenedlaethol (Cymru) 2016
Hysbysir drwy hynbod Valero Energy Ltd wedi cyflwyno cais ar gyfer Datblygiad oArwyddocad Cenedlaethol (DAC)
iWeinidogion Cymruargyfer:
Datblygu cyfleuster cyd-gynhyrchu er mwyn cwrdd ag anghenion trydan ac ager yburfa. Yn cynnwys cyfarpar 'cylchdrocyd-gynhyrchu syml' (a elwir hefyd yn
cyfarpar cyd-gynhyrchu ph er agwres) bydd yn
agwres)
cynhyrchu allbwn trydanol hydat49.9MW drwy amlosgi nwy naturiol mewn generadur(au) tyrbin. Bydd ycyfleuster hefyd yn cynhyrchu ager uwch-wres drwy
hydat49.9MW
generadur ager adfer gwres. Mae'rdatblygiad hefyd yn cynnwys seilwaith ategol achysylltiadau nwy trydanol, i
gyd ofewnffiniauyburfa.
Mae'rsafle wedi'i leoli ym MhurfaValero Penfro, Sir Benfro, SA71 5SJ
Mae aelodau'rcyhoedd yn gallu gweld dogfennau'rcais ar-lein yn https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase. aspx?Caseid=3163511&CoID=0, neu yn swyddfeydd
Cyngor Sir Benfro ar unrhyw adegresymol.
Mae'ramserlen ar gyfer cyflwyno'rdystiolaeth wedi cychwyn agall personau abuddiant gyflwyno sylwadau i'r Arolygiaeth Gynllunio ar ran Gweinidogion Cymru(mae'r manylion isod) erbyn 16 Awst 2017. Caiffyrholl sylwadau eu cyhoeddi ar wefany PorthGwaithAchos Apeliadau wedi
i'rdyddiad cau fynd heibio.
Mae rhagor owybodaethynghylch ybroses DAC,gan gynnwys canllawargyfer cymunedau, ar gaelyn
http://gov.wales/topics/planning/developcontrol/ developments-of-national-significance/?skip=1&lang=cy
Isabel Nethell
Pennaeth Gwasanaeth Yr Arolygiaeth Gynllunio Adeilad yGoron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ 0303 444 5946
Dns.wales@pins.gsi.gov.uk Dyddiad: 12 Gorffennaf 2017

Attachments

MF0226140.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices