Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire Coastal Forum
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR THE DEPOSIT AND REMOVAL OF INSTRUMENTS AND COMPONENTS.

Notice ID: HV4371482

Notice effective from
17th April 2019 to 17th May 2019

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR THE DEPOSIT AND REMOVAL OF INSTRUMENTS AND COMPONENTS.

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Pembrokeshire Coastal Forum has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Li censi ng Authority, for a marine licence for a Mari ne Energy Test Area to deploy, test and retrieve marine energy i nstruments, components and subassembli es & monitoring and research equipment at five defined sites within Mi lford Haven waterway, Pembroke Dock.

Pembrokeshire Coastal Forum

The application and plans showing the position of the works may be inspected at Pembroke Dock Library.

Pembroke Dock Library.

Alternatively, copies of the application can be obtained from the Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk.

Representations or objections i n respect of the applicati on should be made i n writi ng to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: DEML1875 In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent.

DEML1875

Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

DEDDF Y MOR A MYNEDIADIR ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL AM ARDAL PRAWF YNNI MOROL I'W DEFNYDDIO, PROFI AC ADFER OFFERYNNAU YNNI MOROL, CYDRANNAU AIS-CHYNULLIADAU AC OFFER MONITRO AC YMCHWIL, MEWN PUM SAFLE DIFFINIEDIG O FEWN DYFRFFORDD ABERDAUGLEDDAU, DOC PENFRO

Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Arfordirol Fforwm Sir Benfro wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol am Ardal Prawf ynni Morol I'w defnyddio, profi ac adfer offerynnau ynni morol, cydrannau a ischynulliadau ac offer monitro acymchwil, mewn pum safle diffiniedig o fewn dyfrffordd Aberdaugleddau, Doc Penfro. Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn Llyfrgell Doc Penfro

Llyfrgell Doc Penfro

Fel arall, gellir cael copi'au o'r cais gan y Tim Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r Tim Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29

Gwasanaeth Trwyddedu

Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: DEML1875

DEML1875

Dylech gynnwys yn eich sylw/gwrthwynebiad gyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo i'r ymgeisydd gopi o'r sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir.

Attachments

HV4371482.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices